โครงสร้างองค์กร

เกษตรอำเภอสันกำแพง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ฝ่ายอารักขาพืช